Ehdot

Koivu Marketing Finland Oy:n yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala
Yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Koivu Marketing Finland Oy:n valmistamien ja markkinoimien tuotteiden toimituksiin, sopimuksiin, tarjouksiin ja tilausvahvistuksiin, ellei muuta olla sovittu.

2. Tarjoukset ja sopimuksen syntyminen
Toimittajan tarjous on voimassa sitoumuksetta, ellei siitä olla toisin mainittu tarjouksessa. Sitova sopimus katsotaan syntyneeksi, kun toimittaja vahvistaa ja toimittaa ostajan tilauksen. Mikäli tilaus poikkeaa tarjouksesta, on kyseisessä tilauksessa oltava nimenomainen maininta poikkeuksesta, jotta poikkeukseen voitaisiin vedota. Tarjouksesta poikkeava tai näistä ehdoista poikkeavat ostajan ehdot ovat voimassa vain kun toimittaja on ne kirjallisesti hyväksynyt. Tilaus voidaan peruuttaa vain toimittajan suostumuksin ja ostaja korvaa peruutuksesta aiheutuvat kustannukset.

3. Toimitus ja toimitusaika
Toimittaja ilmoittaa tarvittaessa tarjouksessaan tai tilausta vastaanottaessaan ajankohdan, jolloin tuotteet ovat valmiina lähetettäviksi. Jos muuta ei olla kirjallisesti sovittu, toimitusaika on ohjeellinen eikä se ole toimittajaa sitova. Siitä riippumatta mitä toimitusehdoista muutoin on sovittu, toimittajan katsotaan täyttäneen toimitusvelvollisuutensa, kun tuotteet ovat lähetysvalmiina toimittajan varastossa. Jos tuotteet eivät toimittajasta johtuvasta syystä ole lähetysvalmiina sovittuna ajankohtana, ja ostajalle aiheutuu siitä vahinkoa, ostajalla on oikeus viivästyssakkoon, joka on kultakin täydeltä viivästysviikolta 0,5 % viivästyneiden tuotteiden arvonlisäverottomasta kauppahinnasta, kuitenkin enintään 5 % sanotusta hinnasta. Viivästys ei aiheuta toimittajalle muuta seuraamusta. Ostaja menettää oikeutensa viivästyssakkoon, ellei esitä toimittajalle sitä koskevaa kirjallista vaatimusta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun tuotteiden olisi pitänyt olla lähetysvalmiina. Jos toimitus viivästyy ostajan syystä, toimittajalla on oikeus laskuttaa tuotteet sovittujen maksuehtojen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Toimittaja huolehtii tällöin tuotteiden varastoinnista ostajan vastuulla ja kustannuksella. Mikäli viivästys kestää yli 2 kuukautta, toimittaja on oikeutettu purkamaan kaupan siltä osalta, jota ostajan laiminlyönnin vuoksi ei ole toimitettu. Ostajan tulee korvata toimittajalle vahinko, joka tälle aiheutuu ostajan laiminlyönnistä. 3.2 Toimituslauseke ellei muuta ole sovittu, toimittaja toimittaa tuotteet FCA vapaasti kuljettajalla toimittajan varastossa (Finnterms 2001). Toimittajalla on oikeus tarvittaessa sopia tuotteiden kuljettamisesta tavanomaisin ehdoin ostajan puolesta ja lukuun, ellei muuta ole sovittu. Mahdolliset jäätymis- ja kuljetusvauriot sekä toimituksen tilauksenmukaisuus on tarkastettava tuotteen vastaanottamisen yhteydessä ja merkittävä rahtikirjaan. Huomautukset toimittajalle on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

4. Tuotetiedot
Toimittajan esitteissä, tarjouksissa, tuotepakkauksissa ja muussa aineistossa antamat tuotteita koskevat tekniset ja muut tiedot ja suositukset perustuvat laboratoriokokeisiin. Ne ovat ainoastaan viitteellisiä valittaessa tuotetta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tuotteita tulee käyttää vaan niille soveltuvaan käyttötarkoitukseen. Toimittaja ei vastaa tuotteen soveltuvuudesta toiseen käyttötarkoitukseen. Toimittajan antama suullinen suositus on aina sitoumuksetta. Tiettyjen tuotteiden luonteesta johtuen värimallien ja valmiin tuotteen värit saattavat vaihdella.

5. Hinta, laskutus ja maksu
Toimittajan ilmoittamat hinnat ovat ilman veroa ja julkisia maksuja, jotka lisätään erikseen kuhunkin laskuun. Hintoihin sisältyy tuotteiden kuljetus sovitun toimituslausekkeen sitä edellyttäessä.. Mikäli ostaja edellyttää erikoispakkausta tai -kuljetusta, ostaja maksaa siitä aiheutuvat lisäkustannukset. Ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, toimittaja laskuttaa tuotteet toimituspäivän hintaan. Ellei muuta ole sovittu, ostaja suorittaa maksut toimittajalle 21 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä ostaja suorittaa viivästyskorkoa 16 % vuodessa sekä mahdolliset perimiskulut. Lisäksi toimittajalla on tällöin oikeus tehdyistä sopimuksista huolimatta keskeyttää ostajan tilaamien muiden tuotteiden valmistus ja toimitukset. Ostajan on esitettävä mahdolliset laskua koskevat huomautukset viimeistään 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

6. Toimittajan vastuu
6.1 Vastuu tuotteen virheestä Toimittaja vastaa siitä, että sen toimittamat tuotteet ovat toimittajan voimassaolevien tuotespesifikaatioiden mukaisia. Toimittaja sitoutuu korvaamaan ostajalle toimittamansa raaka-aine tai valmistusvirheellisen tuotteen tapauskohtaisen harkinnan jälkeen joko uudella tuotteella, tai alentamalla tai palauttamalla tuotteen kauppahinnan. Mikäli ostaja ei suorita alalla tavanomaisia tarkastustoimenpiteitä tai ei keskeytä tuotteen käyttöä ja ilmoita toimittajalle virheestä heti kun se on havaittu tai olisi pitänyt havaita, ostaja menettää oikeutensa esittää toimittajalle vaatimuksia virheen johdosta. Ostajan on toimittajan vaatiessa luovutettava tälle tarkastusta varten virheellinen tuote tai näyte-erä siitä. Ellei muuta ole sovittu, tai toimittajan tuote-esitteessä muuta ilmoitettu, toimittajan vastuu rajoittuu virheisiin, joista ostaja on kirjallisesti ilmoittanut toimittajalle yhden (1) vuoden kuluessa tuotteen käyttöönotosta, kuitenkin enintään kahden (2) vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta toimittajan varastosta.

6.2 Vastuu virheellisen tuotteen aiheuttamasta henkilö- ja esinevahingoista Toimittaja vastaa toimittamansa tuotteen ja henkilöstönsä työssään aiheuttamista välittömistä henkilö- ja esinevahingoista voimassa olevan oikeuden mukaan näissä ehdoissa mainituin rajoituksin.

6.3 Vastuunrajoitus Ostajan tulee ilmoittaa toimittajalle mahdollisista vaatimuksestaan viipymättä kirjallisesti, jollei muuta sovita. Jos kyse on virheestä tai puutteesta, joka havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, huomautus on tehtävä heti ja viimeistään 8 päivän kuluessa. Ellei vaatimusta ole esitetty toimittajalle 1 kuukauden kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita, ostaja menettää oikeutensa esittää toimittajalle vaatimuksia sen johdosta. Toimittaja ei vastaa muista kuin edellä kohdissa 6.1. ja 6.2 mainituista virheistä tai vahingoista pois lukien tilanteet joissa toimittaja on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Toimittaja ei vastaa virheistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat ostajan antamista epätäydellisistä tai vääristä tiedoista. Toimittaja ei myöskään vastaa, jos tuotetta käytetään ohjeiden vastaisesti. Toimittaja ei vastaa esimerkiksi virheellisen kuljetuksen, virheellisen varastoinnin, virheellisen työmenetelmän, ilman toimittajan kirjallista suostumusta tehtyjen muutosten tai käyttökohteen muun rakenteen aiheuttamista vioista tai vahingoista. Toimittaja ei vastaa tuotantotappioista, saamatta jääneestä voitosta tai muista kustannuksista, tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, sivullisten kanssa tehtyjen sopimusten häiriintymisestä seuranneista vahingoista, muista vaikeasti ennakoitavista vahingoista eikä mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Ostajan on todistettava vahinkonsa.


7. Ylivoimainen este
Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos syynä on ylivoimainen este. Ylivoimaisen esteen tilanteissa sovelletaan ICC Force Majeure 2003- lauseketta.

8. Omistuksen pidätys
Tuotteet säilyvät toimittajan omaisuutena siihen asti kunnes niiden kauppahinta on kokonaan maksettu eikä sitä ennen ostajalla ole oikeutta luovuttaa tuotteita edelleen, liittää niitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä tuotteista omistajan tavoin.

9. Lahjonnan vastainen sitoumus (ICC Anti-Corruption Clause)
Kukin osapuoli sitoutuu vahvistamaan, että sopimuksen voimaantullessa osapuoli itse, sen johtajat, toimihenkilöt tai työntekijät eivät ole tarjonneet, luvanneet, antaneet, hyväksyneet, pyytäneet tai ottaneet vastaan asiattomia rahallisia tai muun kaltaisia etuja (tai vihjanneet mihinkään vastaaviin toimiin tulevaisuudessa) sopimukseen liittyen, ja että osapuolet ovat ryhtyneet kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen hallinnassaan tai määräysvallassaan olevia alihankkijoita, edustajia tai muita kolmansia osapuolia toimimasta niin. Osapuolet sopivat, että ne itse noudattavat ja ryhtyvät kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että osapuolten hallinnassa tai määräysvallassa olevat alihankkijat, edustajat ja muut kolmannet osapuolet noudattavat sopimukseen liittyen ja sopimuksen koko voimassaolon ajan ja sen jälkeen ICC Rules on Combating Corruption 2011 -ohjeistoa, joka on otettu viitteeksi sopimukseen, siten kuin ohjeisto olisi kirjoitettu sopimukseen kokonaisuudessaan. Mikäli jokin osapuoli tarkastaa toisen osapuolen kirjanpitoa ja taloudellisia tietoja sopimuksen nojalla asetetun, mahdollisen tarkastusoikeuden perusteella ja osoittaa sen myötä, että jälkimmäinen osapuoli on rikkonut merkittävästi tai toistuvasti ICC Rules on Combating Corruption 2011 -ohjeistoa, tarkastavan osapuolen on ilmoitettava asiasta jälkimmäiselle osapuolelle ja vaadittava kyseistä osapuolta ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimiin kohtuullisessa ajassa ja ilmoittamaan osapuolelle kyseisistä toimista. Mikäli jälkimmäinen osapuoli laiminlyö tarvittavat korjaavat toimet tai mikäli kyseiset korjaavat toimet eivät ole mahdollisia, osapuoli voi puolustautua osoittamalla, että se on rikkomuksen (rikkomusten) ilmenemisajankohtaan mennessä ottanut käyttöön asianmukaiset, ICC Rules on Combating Corruption 2011 -ohjeiston kohdassa 10 kuvatut lahjontaa ehkäisevät toimenpiteet, jotka on sovitettu osapuolen omaan tilanteeseen ja joiden avulla voidaan havaita lahjontaa ja edistää rehellisyyden kulttuuria osapuolen omassa organisaatiossa. Mikäli korjaaviin toimiin ei ryhdytä tai mikäli osapuoli ei pysty esittämään perusteltua puolustusta, ensimmäinen osapuoli voi oman harkintansa mukaan joko keskeyttää sopimuksen tai päättää sen siten, että kaikki sopimuksen nojalla sopimuksen keskeytys- tai päättämishetkellä erääntyvinä olevat maksut erääntyvät edelleen maksettaviksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Riitatilanteessa välimiestuomioistuin tai muu riidanratkaisuelin tekee päätöksen sopimuksen riidanratkaisuehtojen mukaisesti. Kyseisellä taholla on valtuus määrittää sopimusoikeudelliset seuraamukset, joita tällä ICC:n lahjonnan vastaisen lausekkeen oletetulla noudattamatta jättämisellä on.

10. Riitaisuuksien ratkaiseminen
Tuotteiden toimituksiin ja niitä koskeviin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia poislukien lainvalintasäännöt ja CISG. Niistä aiheutuvat tai niihin liittyvät riitaisuudet, joita osapuolet eivät kykene ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä. Edellä sanotun estämättä toimittajalla on kuitenkin halutessaan oikeus nostaa saatavia koskeva kanne yleisessä tuomioistuimessa.